Fondovi info

GO Alpha hedge fond dobiva odobrenje od HANFA-e

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je osnivanje hedge fonda GO Alpha. Fond se fokusira na globalno dioničko tržište i ima visok profil rizičnosti. Ulagatelji u fond mogu biti profesionalni i kvalificirani ulagatelji, te iznimno članovi uprave i zaposlenici Društva.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) izdala je odobrenje za osnivanje i upravljanje hedge fondom naziva GO Alpha otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom. Fond je osnovao GO Invest d.o.o. iz Varaždina.

Ključne značajke fonda:

Vrsta fonda: Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom Investicijski cilj: Ostvarivanje pozitivnog prinosa, prvenstveno od kapitalne dobiti Investicijska strategija: Ulaganje u globalno dioničko tržište i ostale klase imovine Profil rizičnosti: Visok (4/5) Minimalni iznos ulaganja: 53.080 EUR (prilikom osnivanja) / 1.000 EUR (za naknadne uplate) Depozitar: Raiffeisenbank Austria d.d. Revizor: DTTC Consulting i revizija d.o.o.

Ostale relevantne informacije:

  • Fond nije namijenjen malim ulagateljima.
  • Ulagatelji u fond mogu biti profesionalni ulagatelji, kvalificirani ulagatelji, te iznimno članovi uprave i zaposlenici Društva.
  • Fond će koristiti financijsku polugu do maksimalno 120% neto imovine.