Fondovi info

InterCapital lansira novi ETF fond

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hanfa je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2023. godine odobrila osnivanje novog ETF fonda društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterCapital Asset Management.

Hanfa je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2023. godine odobrila osnivanje novog ETF fonda društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterCapital Asset Management.

Novi ETF fond InterCapital BET-TR UCITS ETF, te uključivanje navedenog podfonda u krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF.

Prospekt Krovnog ETF-a definira ETF (engl. „Exchange-Traded Fund“) kao otvoreni investicijski fond čijim se udjelima ili barem jednom klasom udjela trguje na uređenom tržištu s barem jednim održavateljem tržišta koji poduzima odgovarajuće radnje kako bi osigurao da tržišna vrijednost njegovih udjela ne odstupa znatno od njegove neto vrijednosti imovine i, kada je primjenjivo, njegove indikativne neto vrijednosti imovine.

Može biti aktivno upravljani UCITS ETF ili UCITS ETF koji prati indeks. Aktivno upravljani UCITS ETF je onaj čiji upravitelj ima diskrecijsko pravo u pogledu sastava portfelja fonda u skladu s navedenim ciljevima i politikama ulaganja, dok u konkretnom slučaju upravitelj tj. Društvo nema takvo diskrecijsko pravo. Podfond BET-TR UCITS ETF nastoji replicirati temeljni indeks.

Iz dokumentacije dostavljene uz zahtjev proizlazi da će se u navedeni Krovni ETF uključiti novoosnovani Podfond BET-TR UCITS ETF te će se Krovni ETF osnivanjem novog Podfonda BET-TR UCITS ETF sastojati od tri podfonda, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF, InterCapital SBI TOP TR UCITS ETF te novog Podfonda BET-TR UCITS ETF.

Prospekt Krovnog ETF-a sadrži posebne odredbe kojima su za Podfond BET-TR UCITS ETF regulirani, između ostaloga, ulagateljski ciljevi, strategija i ograničenja ulaganja, profil rizičnosti, ciljano tržište, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova.

Iz prospekta Krovnog ETF-a proizlazi da će Podfond BET-TR UCITS ETF imati jednu klasu udjela, u valuti EUR (euro). Udjeli Podfonda BET-TR UCITS ETF-a bit će upisani u SKDD (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb) te u KDD (Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, Republika Slovenija), koji u odnosu na navedene udjele djeluju kao voditelji registra, te će udjeli biti uvršteni na Zagrebačku burzu d.d. kao sekundarno tržište (segment redovitog tržišta), odnosno na Ljubljansku burzu d.d.

Ppočetna, odnosno nominalna vrijednost jednog udjela iznosi 10,00 EUR-a (eura), dok kod otkupa udjela, gdje Ovlašteni sudionik prodaje udjele Društvu, količina ne može biti manja od jednog LOT-a kojeg čini 1.500 udjela u Podfondu BET-TR UCITS ETF (po njegovoj važećoj cijeni).

Strategija ulaganja, sukladno prospektu Podfonda BET-TR UCITS ETF, bit će trajna izloženost dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 90% neto imovine podfonda. Pritom je investicijski cilj Podfonda BET-TR UCITS ETF repliciranje indeksa Bukureštanske burze BET-TR. Kao referentna veličina/usporedna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje predmetni podfond koristi se indeks BET-TR. BET-TR je dionički indeks Bukureštanske burze. Radi se o cjenovnom indeksu kojeg čine redovne dionice pojedinih izdavatelja kojima se trguje na Bukureštanskoj burzi. BET-TR.

Podfondom BET-TR UCITS ETF se upravlja pasivnim načinom upravljanja kroz po uzorku replicirajuću indeksnu strategiju na način da Društvo imovinu Podfonda BET-TR UCITS ETF ulaže, kada je riječ o ulaganju u dionice, isključivo u dionice koje se nalaze u sastavu indeksa BET-TR ili planiraju biti dodani u navedeni indeks.

Novi ETF fons koji pokriva Rumunjsku je zanimljiv investitorima koji žele kapitalizirati dividende tamošnjih kompanija i ostvariti potencijal rasta.

Ljubljanska burza) kao sekundarno tržište (segment složenih proizvoda).