Fondovi info

OTP Invest osniva OTP MULTI EUR 2025 obveznički fond s dospijećem

Fondovi.hr
Fondovi.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. ožujka 2023. godine dala je suglasnost OTP investu za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom **OTP MULTI EUR 2025** otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. ožujka 2023. godine dala je suglasnost OTP investu za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom OTP MULTI EUR 2025 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Tako nakon uspješnog plasmana građanima tzv. narodnih obveznica i pokretanje novog fonda [Erste Horizont 2026, obveznički fond s dospijećem (07.05.2026.)]([https://www.fondovi.hr/clanak/erste-horizont-2026-obveznicki-fond-s-fiksnim-razdobljem-ulaganja] od Erste Asset Managementa i OTP Invest pokreće kratkoročno obveznički fond s dospijećem

Iz prospekta fonda OTP MULTI EUR 2025 proizlazi kako je riječ o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) koji je osnovan na određeno vrijeme te se klasificira u kategoriju ostalih fondova (s dospijećem).

Valuta Fonda je EUR, a početna vrijednost jednog udjela u Fondu je 100,00 EUR. Najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela koja traje najviše 30 dana iznosi 1.000,00 EUR.

Iz prospekta Fonda proizlazi da se Fond osniva na određeno vrijeme od dvije godine. Međutim, prospektom Fonda je predviđeno da Društvo može donijeti odluku o produljenju trajanja Fonda na dodatnih dvije godine najkasnije tri mjeseca prije datuma prestanka određenog prospektom Fonda ako je takva odluka u interesu ulagatelja u Fondu.

U slučaju produljenja trajanja Fonda prije datuma prestanka određenog prospektom Fonda, Društvo neće ulagateljima naplatiti ulaznu naknadu. Također, onim ulagateljima koji žele istupiti iz Fonda zbog produljenja njegova trajanja, Društvo će otkupiti udjele na dan prestanka Fonda, bez izlazne naknade

Prema prospektu, Fond je namijenjen svim pravnim i fizičkim osobama kojima je to dopušteno sukladno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima, uključujući male i profesionalne ulagatelje, a u skladu s postavljenim ciljevima i strategijom ulaganja, prije svega ulagateljima koji su spremni ulagati na rok od dvije godine i koji žele u bitnom umanjiti mogućnost gubitka dijela uložene glavnice.

U odnosu na investicijski cilj Fonda, prospektom je naglašeno kako je ulagateljski cilj Fonda ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda nastojati ponuditi očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja te ostvarenje ciljanog prinosa od 5,20% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (2,57% na godišnjoj razini) pod uvjetom da su ispunjene pretpostavke opisane u prospektu, odjeljku Ciljevi i strategija ulaganja.

Prilikom pokretanja Fonda, inicijalno ulaganje u obveznice određuje prinos do dospijeća cijelog portfelja sve do neke izmjene ili rebalansiranja u portfelju. Rebalansiranje se događa samo nekoliko puta tijekom trajanja Fonda i to u odnosu na samo dio portfelja. Rebalansiranje portfelja se događa ili kada neki vrijednosni papir dospije i potrebno ga je zamijeniti novim, ili kada Društvo neki vrijednosni papir odluči zamijeniti drugim vrijednosnim papirom s većim očekivanim prinosom.

Fond postiže određeni prinos tijekom svog trajanja. Koliko će taj prinos u konačnici iznositi u velikoj mjeri ovisi o tržišnim uvjetima prilikom inicijalnih ulaganja pri pokretanju Fonda. Uz tržišnu situaciju prilikom pokretanja Fonda, početni prinos ovisi i o usklađenjima portfelja i sveukupnim troškovima. S obzirom na strategiju Fonda koja je povezana s unaprijed određenim trajanjem Fonda, Fond ne može ostvariti cilj Fonda onim ulagateljima koji ulože sredstva za vrijeme trajanja Fonda, niti ulagateljima koji ulože sredstva u trenutku pokretanja Fonda, a odluče ih povući prije završetka

Strategija Fonda najvećim dijelom će se ostvarivati ulaganjem u državne obveznice Republike Hrvatske. Od ostale imovine ulagat će se u depozite kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, investicijske fondove društava za upravljanje i obveznice pojedinih izdavatelja koje prema procjeni Društva imaju dobru kreditnu sposobnost i poslovnu reputaciju, navodi se u Rješenju hanfe.