Rječnik pojmova

UCITS fond

Fondovi.hr
Fondovi.hr

UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji:

UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji:

  1. ima za isključivi cilj zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u fondu, u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, a koji posluje po načelima razdiobe rizika,

  2. čiji udjeli se, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine toga fonda. Radnje koje društvo za upravljanje poduzima kako bi se osiguralo da vrijednost udjela ne odstupa značajno od neto vrijednosti imovine fonda, izjednačene su s otkupom udjela i

  3. koji je osnovan u skladu s Dijelom Desetim ovoga Zakona, odnosno propisima države članice donesenima na temelju Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Pojam dana

ETF fondovi

Exchange-Traded Funds (ETFs) ili burzovno utrživi fondovi su relativno nova inovacija u svijetu investiranja, a pojavili su se u SAD-u krajem 80-ih godina prošlog stoljeća