Društva za upravljanje

Eurizon Asset Management Croatia

Strategija

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima je vlasništvu Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. iz Slovačke (do 28. ožujka 2020. poslovalo pod tvrtkom VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.). Djelatnost društva je osnivanje i upravljanje UCITS* fondom, upravljanje portfeljem te investicijsko savjetovanje prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala (Društvo je u Hrvatskoj ranije poslovalo pod nazivom PBZ Invest).

Društvo je osnovano 7. prosinca 1998., pri čemu je temeljni kapital iznosio 1 milijun kuna, a koji je u cijelosti uplatila Privredna banka Zagreb d.d. - osnivač društva. Dokapitalizacija je izvršena 28. travnja 2004. u iznosu od 4 milijuna kuna uplaćenih iz zadržane dobiti prethodnih razdoblja.
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 24. veljače 1999. godine rješenjem broj Tt-98/5636-2, MBS:080266490. Broj odobrenja izdanog od Agencije klasa: UP/I-450-08/98-01, Ur. broj:56702/99-4. Radnici društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora.

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. upravlja sa slijedećim fondovima: Eurizon HR Start fondom, Eurizon HR D-Start fondom, Eurizon HR Short Term Bond fondom, Eurizon HR Euro Short Term bond fondom, Eurizon HR Bond fondom, Eurizon HR Conservative 10 fondom, Eurizon HR International Multi Asset fondom, Eurizon HR Flexible 30 fondom, Eurizon HR Moderate 30 fondom, Eurizon HR Dollar Progressive fondom, Eurizon HR Global fondom, Eurizon HR Equity fondom, Eurizon HR Equity World fondom, Eurizon HR Active Defensive fondom, Eurizon HR Active Defensive 2 fondom, Eurizon HR Dollar Bond fondom 3, Eurizon HR Target 2025 fondom, Eurizon HR Target 2025 II fondom,  Eurizon HR Target 2025 III fondom, Eurizon HR Target 2027 fondom, Eurizon HR Target 2027 II fondom i Eurizon HR Target 2027 III fondom.

Eurizon HR Start fond, osnovan 1999., te je jedan od najstarijih investicijskih fondova u Hrvatskoj. Eurizon Asset Management Croatia je do 12. srpnja 2007. upravljao novčanim fondom pod nazivom PBZ Kunski novčani fond, koji je navedenog datuma pripojen Eurizon HR Start fondu (tadašnjem PBZ Novčanom fondu). PBZ I-Stock fond je dionički fond koji je osnovan 2007. te je Eurizon Asset Management Croatia njime upravljao do 11. lipnja 2015. kada je pripojen Eurizon HR Equity fondu. PBZ E-START fond osnovan je 2002.g. te je Eurizon Asset Management Croatia njime upravljao do 17. listopada 2019. kada je pripojen Eurizon HR Euro Short Term Bond fondu.

Depozitar UCITS fondova Društva je Privredna banka Zagreb – dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Privredna banka Zagreb d.d. obavlja poslove depozitara na temelju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine. Depozitar, u skladu sa zakonom propisanim uvjetima i tržišnoj praksi, delegira poslove pohrane financijskih instrumenata UCITS fonda.

Financijske instrumente koji su uvršteni u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) Depozitar drži na skrbničkom računu(ima) otvorenim kod SKDD. Ukoliko zakonske obveze ne reguliraju držanje financijskih instrumenata na točno određenim računima te ukoliko društvo za upravljanje ne zatraži drugačije u pisanom obliku, Depozitar financijske instrumente UCITS fonda koji su uvršteni u SKDD u pravilu drži na zbirnom skrbničkom računu.

Inozemne financijske instrumente UCITS fonda, Depozitar drži kod poddepozitara na odvojenim računima u evidencijama poddepozitara, odvojenim od financijskih instrumenata Depozitara kao i financijskih instrumenata poddepozitara te drugih klijenata poddepozitara, a sve sukladno zakonski propisanim uvjetima i tržišnoj praksi.

Prilikom odabira poddepozitara na čijim će računima pohraniti financijske instrumente UCITS fonda, Depozitar pažnjom dobrog stručnjaka vodi računa o stručnosti i tržišnom ugledu poddepozitara, zakonom propisanim uvjetima ili tržišnim praksama koji se odnose na držanje financijskih instrumenata, a koji mogu negativno utjecati na prava UCITS fonda te najmanje jednom godišnje preispituje odabir poddepozitara. Osnovni kriteriji za odabir poddepozitara su, između ostaloga, financijska snaga poddepozitara, reputacija i kvaliteta usluge. Depozitar odabire poddepozitare u državama kod kojih je pohrana financijskih instrumenata za račun druge osobe predmet posebnih propisa i nadzora te koji poddepozitar podliježe navedenim propisima i nadzoru a radi se o sljedećim renominimiranim institucijama koje posjeduju višegodišnje iskustvo u pružanju usluga skrbništva:

Uprava

Uprava:
Marin Hrešić, predsjednik Uprave
Ivan Radić, član Uprave 

Marin Hrešić je predsjednik Uprave Društva. Ima više od 20 godina iskustva na tržištima kapitala te u projektnom financiranju u zemljama Regije i u Poljskoj. Vodio je dva svojevremeno najuspješnija investicijska društva u Hrvatskoj, te bio član uprava investicijskih društava u Poljskoj i Srbiji, kao i izvršni direktor za poslove riznice i investicijskog bankarstva jedne od vodećih hrvatskih banaka. Od 2006. do 2009. godine bio je i član nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. Vodio je najveće projekte na financijskom tržištu u Hrvatskoj od privatnog i javnog značaja, te više projekata u Poljskoj i Regiji. Uz završeni znanstveni magisterij iz Financijskog menedžmenta i diplomu inženjera elektrotehnike položio je više stručnih ispita s područja financijskih tržišta. Bio je proglašen Menadžerom godine u kategoriji Malih poduzeća u organizaciji CROMA-e, a dobio je i više nagrada vezano za tržište kapitala te za rezultate društava koje je vodio. Bio je predavač za stručno certificiranje pri HANFA-i i član više nacionalnih radnih skupina vezano za zakonodavstvo tržišta kapitala. Sudjelovao je kao moderator i panelist na mnogobrojnim stručnim i znanstveno-stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Ivan Radić, CFA je član Uprave Društva. Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Položio je ispite za brokera i investicijskog savjetnika 2007. godine. Završio je CFA program 2017. godine i stekao pravo korištenja međunarodne titule CFA (engl. Chartered Financial Analyst). Karijeru je započeo 2006. godine u Zagrebačkoj banci d.d. na poziciji brokera, a sredinom 2008. godine prelazi u ZB Invest d.o.o. na poziciju vodećeg specijalista za upravljanje portfeljima klijenata. 2016. godine imenovan je zamjenikom direktora odjela upravljanja imovinom društva ZB Invest d.o.o. U Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prelazi u travnju 2018. godine te u svibnju iste godine preuzima funkciju člana Uprave.


Nadzorni odbor: 
Marco Bus, predsjednik
Marian Matušovič, zamjenik predsjednika
Gabriele Miodini, član
Liuba Samotyeva, član
Jakša Krišto, član 
Oleg Uskoković, član

Marco Bus je predsjednik Nadzornog odbora Društva. 1990. godine je diplomirao Političke znanosti na Università degli Studi di Genova, a 2007. godine završio je London Business School, smjer korporativnih financija. Od 1991. do 1994. godine radio je kao bankarski službenik, a zatim kao voditelj filijale u Banca Fideurum. Od 1995. do 2002. godine radio je kao voditelj Odjela za upravljanje portfeljima, te nakon toga kao voditelj financijskih aktivnosti u  Banca Intesa International, Luxembourg (prije: Cariplo Bank Int.). Od 2002. do 2003. godine bio je zaposlen u Societe Europeenne de Banque, Luxembourg kao voditelj Odjela za privatno bankarstvo. Od 2004. do 2007. godine bio je glavni izvršni direktor odgovoran za privatno bankarstvo, upravljanje fondovima i financijske aktivnosti  u Societe Europeenne de Banque, Luxembourg.  Od 2008. do 2013.  godine radio je kao Generalni menadžer (član "Direction Agree" u CSSF) u Societe Europeenne de Banque, Luxembourg (danas Intesa Sanpaolo Bank, Luxembourg).  Od 2014. do srpnja 2016. godine bio je voditelj projekta za klijente s visokom neto vrijednošću u Banca IMI, Milano. Od srpnja 2016. godine radio je kao direktor i zamjenik Predsjednika u Eurizon Capital S.A., Luxembourg, dok je u srpnju 2018. godine postao glavni izvršni direktor toga društva.
Od 2016. godine obavlja i funkcije Predsjednika Eurizon Investment Sicav, Predsjednika Uprave Euriozn Asset Management Slovakia sprav správ. spol., a.s. te Predsjednika nadzornog odbora CIB Investment Fund Management Ltd.
 
Marian Matušovič je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva. Diplomirao je matematiku na Sveučilištu Comenius u Bratislavi, i trgovinu na Ekonomskom sveučilištu u Bratislavi, te pravo na Sveučilištu Comenius u Bratislavi (posebni program za top menadžment VUB Banke). Završio je poslijediplomski studij na Ekonomskom sveučilištu u Bratislavi, specijalizacija tržišta kapitala, te poslijediplomski studij na Sveučilištu Comenius u Bratislavi, na fakultetu za matematiku i fiziku. Od 1987. do 1993. godine radio je kao asistent na Ekonomskom sveučilištu u Bratislavi. Od 1993. do 1995. godine radio je kao analitičar tržišta kapitala, a od 1995. do 1999. godine kao voditelj odjela tržišne analize u VUB Banci. Tijekom 2000. godine radio je kao generalni direktor odjela za investicijsko bankarstvo, a od 01.11.2000. do 2002. godine kao direktor privatnog bankarstva u VUB Banci. Od 2002. godine radi u Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ranije: VUB Asset Management). Od 2002. do 2013. godine na funkciji je predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora, od 2013. do 2015. godine  član Uprave i glavni direktor za prodaju i marketing navedenog društva, a trenutno je član Uprave i glavni izvršni direktor istog društva.  
 
Gabriele Miodini je član Nadzornog odbora Društva. Diplomirao je na Università Bocconi 1998.g. (Business Administration), a 2008.g. magistrirao na SDA Bocconi Business School. 2009.g. stječe diplomu na Sveučilištu Harvard (Investment Decisions and Behavioural Finance). Od 1999.g. od 2004.g. radio je u Deutsche Bank – DWS Investments, u Frankfurtu i Milanu, na raznim pozicijama unutar same banke i njezine divizije za upravljanje imovinom. Od 2004.g. do 2005.g. radio je u AXA Investment Managers u Milanu i Parizu, kao stariji manager prodaje. Od 2005.g. do 2012.g. radio je u Aviva Investors u Londonu i Milanu, kao Izvršni direktor – Voditelj Europskih financijskih institucija. Od 2012.g. do 2015.g. bio je na čelu EMEA poslovnog razvoja u Erel Asset Management u Milanu i Londonu. 2015.g. pridružio se Eurizonu Capital SA, na čelu Sales & Client Management te kao član Upravnog odbora, a obavlja i sljedeće funkcije: od 18.08.2015.g. član Upravnog odbora u Eurizon Invesment Sicav, od 16.12.2020.g. predsjednik Upravnog odbora u Donatello Sicav, od 16.12.2020.g. predsjednik Upravnog odbora u SP-Lux Sicav II te od 16.12.2020.g. predsjednik Upravnog odbora u ISPB Lux Sicav. 

Liuba Samotyeva je članica Nadzornog odbora Društva. Diplomirala je na Università Commerciale Luigi Bocconi 2007.g. (Law and Business Administration),  a 2009.g. magistrirala na istom sveučilištu. Nakon diplome radila je u PricewaterhouseCoopers Advisory Milano u odjelu za financijske usluge, stječući veliko iskustvo u poslovanju talijanskih i međunarodnih financijskih institucija s posebnim naglaskom na procjene za financijsko izvješćivanje i izvanredne mogućnosti ulaganja, poslovno planiranje, M&A, proces dubinske analize. Početkom 2016. godine pridružila se Eurizon Capital SGR-u u ulozi Voditelja analize tržišta i monitoringa s glavnim aktivnostima usmjerenim na praćenje i izvješćivanje o rezultatima i ključnim informacijama vezanim uz inozemne podružnice te praćenje i analizu potencijalnih poslovnih prilika na međunarodnim financijskim tržištima. Od 2017. godine članica je nadzornog odbora Društva za upravljanje investicijskim fondovima Intesa Invest ad Beograd, a od 2019.g. je članica u upravama Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. i Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Od rujna 2010.g. radi i kao predavač na Università Commerciale Luigi Bocconi, a od srpnja 2018. godine zadužena je za koordinaciju podružnica u Eurizonu Capital SGR s aktivnostima usmjerenim na podršku u marketingu i poslovni razvoj te koordinaciju prodajnih aktivnosti inozemnih podružnica i međunarodnih projekata.

Jakša Krišto je član Nadzornog odbora Društva. Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. 2007. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju Financije i osiguranje, a u 2012. godine doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006. godine radio je u Croatia osiguranju d.d. Filijala Split u odjelu prodaje kao pripravnik i stručni suradnik. Od 2006. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za financije kao asistent, od 2012. godine kao viši asistent, od 2016. godine je docent, a od 2021. godine  izvanredni profesor. Izvodi nastavu na predmetima Financijske institucije i tržišta, Upravljanje institucionalnim investitorima i Poslovno bankarstvo. Nositelj je kolegija „Nebankovne financijske institucije“ na Specijalističkom poslijediplomskom studiju „Financijske institucije i tržišta“, na kojem je i tajnik od 2006. godine. Istraživački interesi su mu upravljanje rizičnom izloženošću institucionalnih investitora, kapitalni zahtjevi i uspješnost investicijskih fondova. Autor je više od 40 znanstvenih i stručnih radova. Održao je više različitih stručnih seminara i radionica na temu upravljanja rizicima, usklađivanja s regulativom te razvoja proizvoda institucionalnih investitora.

Oleg Uskoković je član Nadzornog odbora Društva. Diplomirao je 1994. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pripravničkog staža kao odvjetnički vježbenik (1994. – 1997. godine) te odvjetničkog staža u istom odvjetničkom uredu, krajem 1998. godine bio je jedan od osnivača Odvjetničkog društva Korušić, Hrg i Uskoković j.t.d., pravnog prednika današnjeg Odvjetničkog društva Uskoković & partneri d.o.o., u koje se društvo preoblikovalo 2008. godine, a u kojem društvu je stariji partner i član uprave. Uz navedeno, isti ujedno obnaša funkciju i dužnosti predsjednika uprave Auctor d.o.o od sredine 2019. godine te člana nadzornog odbora u društvima Glas Slavonije d.d., AMPLITUDO d.d., Medika d.d., AMINESS d.d., NEXE d.d., HTP Korčula d.d. i HTP Orebić d.d.
 
Ozana Peršić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, smjer financije, u Zagrebu 2004. godine. Karijeru je nakon diplome započela u Erste&Steiermarkische bank d.d. Zagreb u Sektoru riznice. U početku radi kao money market dealer, a zatim kao senior devizni dealer gdje upravlja deviznom pozicijom banke, te aktivno trguje za račun banke. U listopadu 2007. prelazi u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. kao fond manager te upravlja likvidnošću i deviznom pozicijom fondova. Sudjelovala je na brojnim domaćim seminarima i konferencijama na temu rizničnih proizvoda, te posjeduje ACI dealing certificate.

Marko Polić, CFA diplomirao je pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Iste godine, zaposlio se u Privrednoj banci Zagreb d.d. nakon čega odlazi na dodatno usavršavanje u Italiju gdje radi u Banci Intesa Sanpaolo te investicijskoj banci Banci Caboto. U studenom 2007. počinje raditi u Sektoru riznice PBZ-a prvo kao senior fixed income dealer gdje trguje vrijednosnim papirima u ime i za račun banke, a zatim kao senior money market dealer gdje upravlja likvidnošću banke. U Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. dolazi u veljači 2014 kao fond manager zadužen za upravljanje dužničkim vrijednosnim papirima. Pohađao je brojne seminare i konferencije iz područja financija. Završio je međunarodno priznato usavršavanje od strane CFA Instituta te je stekao pravo korištenja titule Chartered Financial Analyst.

Zoran Ilić rođen je 1969 u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Nakon diplomiranja počinje raditi u Consul Invest d.o.o. kao analitičar, a kasnije kao broker. Od 1998. prvo radi kao portfolio manager u Varaždinska banka d.d., a od 2000. u Raiffeisenbank Austria d.d. U Ilirika Investments d.o.o. prelazi 2004. godine na mjesto člana Uprave, gdje je odgovoran za vođenje kompanije i upravljanje fondovima društva.  Vodio je i upravljao sa dva otvorena investicijska fonda koja su pokrivala tržište kapitala Jugoistočne Europe. Tijekom 2010. dolazi u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. gdje radi kao Voditelj odjela za upravljanje imovinom portfelja klijenata. Ima položen ispit za brokera i investicijskog savjetnika, a trenutno je polaznik poslijediplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Frane Kostelić diplomirao je na sveučilištu „Nova“ u Lisabonu (Universidade NOVA de Lisboa) 2020. godine, gdje je stekao titulu magistra financija sa specijalizacijom za korporativne financije. Na posljednjoj godini studija zapošljava se u društvu Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) kao pripravnik u Jedinici za upravljanje imovinom te narednih pola godine paralelno radi i piše diplomski rad. Nakon odrađene stručne prakse nastavlja s radom u Društvu kao pripravnik te započinje aktivno sudjelovati u upravljanju „flexible“ i „balanced“ proizvodima Društva. Tijekom iste godine, polaže stručni ispit za Investicijskog savjetnika u organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, nakon čega se aktivno uključuje u vođenje individualnih portfelja klijenata koji su pod upravljanjem Društva. Početkom 2021. godine postaje mlađi suradnik u Jedinici za upravljanje imovinom, u kojoj nastavlja s pružanjem usluga istih vrsta proizvoda kao i do tada te u drugoj polovici godine postaje Mlađi portfolio menadžer.
 
Nikola Somina diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 2017. godine te stekao zvanje magistra ekonomije. Karijeru je započeo u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na mjestu pripravnika. Godine 2019. zapošljava se u HPB Invest d.o.o. na poziciji Stručnog suradnika u Odjelu prodaje, a kasnije preuzima funkciju Voditelja Odjela prodaje u istom društvu. U veljači 2020. polaže ispit za investicijskog savjetnika. U rujnu 2022. prelazi u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. na poziciju Voditelja Jedinice za prodaju i marketing.

Danijela Smiljan diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. Karijeru je započela u revizorskoj kući Deloitte & Touche kao asistent revizor. Godine 2004. zapošljava se u Privrednoj banci Zagreb d.d. u Direkciji brokerskih poslova. U ožujku 2005. prelazi u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. gdje radi kao analitičar na poslovima vrednovanja imovine i poslovima prodaje i komunikacije s klijentima, fizičkim osobama. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika i trenutno radi u Jedinici za prodaju i marketing kao glavni menadžer za odnose s klijentima.

Miroslav Maletić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započeo u Croatia Hotelima, od 1994. radi u Splendidu kao manager. U Agrokoru na poslovima savjetnika radi od 1998. godine. Potom nastavlja karijeru kao manager u HBI d.o.o. Zagreb. Od 2001. godine radi u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. na poslovima savjetnika do 2003. kada prelazi u Privrednu banku Zagreb d.d. u Sektor investicijskog bankarstva zadužen za upravljanje imovinom. Ima položen ispit za brokera. Od 2009. radi u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. kao menadžer za odnose s klijentima.

Ivan Matić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu 2014. te stekao zvanje magistra ekonomije. Karijeru je započeo u Eurizon Asset Managementu Croatia d.o.o. 2017. kao pripravnik. U 2019. godini je kao analitičar stekao iskustvo i znanja rada u odjelu jedinica za potporu i računovodstvo. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika i trenutno radi kao menadžer za odnose s klijentima u Jedinici za prodaju i marketing gdje radi na poslovima prodaje i komunikacije s klijentima.

 
 
 

Kontakt podaci

Adresa Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Telefon +385 1 63 60 758
Email [email protected]
Website https://www.eurizonam.hr/