Društva za upravljanje

OTP Invest

Strategija

OTP invest d.o.o. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire (KLASA: UP/I-450-08/97-01/173; UR.BROJ: 567-02/97-4) od 2. prosinca 1997. godine ovlašteno je obavljati sljedeće aktivnosti:

  • osnivanje i upravljanje UCITS fondom i
  • osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.


Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (KLASA: UP/I 971-02/20-01/01 URBROJ: 326-01-22-2023) od 30. srpnja 2020. godine odobreno je proširivanje odobrenja prethodno navedenog odobrenja za rad i na obavljanje sljedećih pomoćnih djelatnosti:

  • obavljanje djelatnosti iz članka 13., stavka 1., točke 2., podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", broj 44/16 i 126/19) - upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i
  • obavljanje djelatnosti iz članka 13., stavka 1., točka 2., podtočke b) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", broj 44/16 i 126/19) - investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Uprava

Uprava društva

Zorislav Vidović

Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, bankarstvo i osiguranje. Godine 1992. dobiva licencu za obavljanje brokerskih poslova te kasnije polaže ispit za člana uprave komercijalne banke. U razdoblju od 1988. do 1990. godine radio je u financijskoj službi poduzeća Kepol Zadar. U Dalmatinskoj banci je od 1990. godine, a od 1997. do 2002. direktor je Sektora riznice. Od 1. travnja 2002. do 26. rujna 2019. godine bio je član Uprave društva OTP banka dioničko društvo. Dugogodišnji je član nadzornih odbora povezanih osoba društva OTP banke.

Zorislav Vidović član je nadzornog odbora društva TURISTHOTEL d.d., Zadar, Obala Kneza Branimira 6, od 5. listopada 2020.

Fondovi pod upravljanjem OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. u svojim portfeljima nemaju financijske instrumente navedenog društva.

Marinko-Šanto Miletić

 Marinko-Šanto Miletić, član uprave OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., rođen je 1972. godine u Berlinu, u Njemačkoj. Poslije završene srednje škole matematičko-informatičkog smjera upisuje se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, koji uspješno završava.


Od početka stjecanja radnog iskustva radi u financijskom sektoru i to u Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, potom obnaša dužnost financijskog direktora u društvu Bagat precizna mehanika d.d. Zadar, te se zapošljava u Novoj banci d.d. u Sektoru komercijalnog bankarstva i potom u Sektoru upravljanja rizicima (Direkcija za oporavak bilance).

U studenom 2003. godine imenovan je članom uprave OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., koju funkciju kontinuirano obavlja osim za vrijeme obavljanja funkcije člana uprave društva OTP osiguranje d.d./Groupama osiguranje d.d. i savjetnika uprave u društvu OTP banka d.d.

Nadzorni odbor Društva nadzire rad Uprave i vođenje poslova Društva.

Sastoji od pet članova:

  1. Slaven Celić, predsjednik nadzornog odbora,

  2. Lászlő György Gáti, zamjenik predsjednika nadzornog odbora,

  3. Nikola Mikša, član nadzornog odbora,

  4. Támas Bozsogi, član nadzornog odbora,

  5. Michael Meyer, član nadzornog odbora. 


Slaven Celić

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1992. godine stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste (VII/1 stupanj), smjer - unutarnja trgovina. Nakon diplomiranja na Fakultetu radio je u srednjoj strukovnoj školi - Ekonomsko, upravno-birotehnička i trgovačka škola u Šibeniku kao nastavnik ekonomske grupe predmeta. Od listopada 1999. godine zapošljava se u tadašnjoj Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, Podružnica Šibenik, na radno mjesto viši kreditno-depozitni komercijalist. U travnju 2001. godine imenovan je direktorom odnosa s klijentima (voditelj poslovnog tima). U ožujku 2004. godine prelazi u Sektor poslovanja s građanima na mjesto šefa Poslovne jedinice Šibenik Nova banke d.d. koja je već tada bila dijelom integrirana u OTP banku d.d. Iste je godine imenovan direktorom Sektora poslovanja s građanima. U samom početku uključuje se u projekt pripajanja Dubrovačke banke d.d. Novoj banci d.d. koji je uspješno završen u listopadu 2002. godine. Ulaskom banke u OTP grupu 2005. godine, nastavlja obnašati funkciju Direktora sektora maloprodaje te radi na ustroju nove organizacije Sektora maloprodaje, unapređenju procesa upravljanja mrežom, postojećih te razvoja novih proizvoda i procesa prodaje.

László György Gáti

Gospodin László Gáti diplomirao je 1990. godine na Fakultetu za trgovinu i marketing Sveučilišta ekonomskih znanosti u Budimpešti (Sveučilište Corvinus). Diplomu o upravljanju investicijama  godine stekao je 2001.  na Institutu za usavršavanje i savjetovanje u bankarstvu, Budimpešta. Karijeru je započeo u turističkoj industriji, a od 1992. nastavio je u sektoru financijskih usluga u American Expressu. Radio je kao voditelj područja za putničke čekove u regiji jugoistočne Europe. Od 1996. do 1999. godine nastavio je karijeru u Rabobank kao direktor marketinga, a od 1999. do 2004. godine u Union – Investment Hungary kao izvršni direktor. Od 2005. radi za OTP Fund Management kao direktor marketinga i prodaje. Član je odbora bio je od 2007. do 2017. godine te opet od 2020. Također, od 2010. član je i nadzornog odbora podružnica OTP Fund Management u Rumunjskoj, a od 2020. u Hrvatskoj i Bugarskoj.

Nikola Mikša

Nikola Mikša je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste, smjer - financije. Karijeru je započeo u Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt, Austrija na mjestu voditelja tima odgovornog za bančin portfelj tzv. Credit Investments i kreditnih derivativa. Od siječnja 2007. godine radi u Privrednoj banci Zagreb d.d. na radnom mjestu glavnog koordinatora u Grupi poslova s poduzećima, poslova riznice i investicijskog bankarstva unutar Sektora investicijskog bankarstva. U rujnu 2009. godine postaje Pomoćnikom izvršnog direktora odgovornog za likvidnost u Području financijskog poslovanja (CFO područje). U rujnu 2016. godine imenovan je izvršnim direktorom u Području financijskog poslovanja (Planiranje i kontrola) na kojoj poziciji ostaje do rujna 2019. godine kada postaje članom Uprave OTP banke d.d. nadležnim za Sektor financija.

Támas Bozsogi

Támas Bozsogi je karijeru započeo u 6. mjesecu 2005. godine kao pripravik/vježbenik u Raiffeisen banci u Mađarskoj. Početkom 2006. godine karijeru nastavlja kao pomoćnik unutar odjela Privatnog bankarstva u sklopu iste banke. Osam mjeseci kasnije postaje privatni bankar, da bi do skoro kraja 2011. napredovao do pozicije starijeg privatnog bankara u Raiffeisen banci. Početkom 2018. prelazi u OTP banku na poziciju Regionalnog managera unutar odjela Privatnog bankarstvu gdje je dvije godine kasnije bio imenovan rukovoditeljem Prestigem odjela privatnog bankarstva OTP banke. Gospodin Bzsogi je prije poslovne karijere stekao titulu Software engineering na University of Szeged i titulu Ekonomista (Management) na University of Pecs. Također, ima titulu certificiranog investicijskog savjetnika pri Bankarkepzo u Budimpešti te govori engleski i njemački jezik.

Michael Meyer

Diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Hamburgu, Njemačka. U razdoblju od travnja 2006. do srpnja 2015. radi u društvu Unicredit Bank Austria AG, u Beču, Austrija, uključujući rad na pozicijama analitičara i portfolio managera/tradera, kao i rad u direkcijama za društva i investicijsko bankarstvo, te za poslove riznice. Od kolovoza 2015. radi u društvu Splitska banka d.d./OTP banka d.d., i to prvo (kolovoz 2015. – prosinac 2018.) na poziciji direktora direkcije za poslove riznice, pa na poslovima voditelja (direktora) direkcije za globalna tržišta/poslove riznice.


 

Kontakt podaci

Adresa Divka Budaka 1D, 10000 Zagreb
Telefon 072 206 155 
Email [email protected]
Website https://www.otpinvest.hr/